Het gebruik van de website https://jazzdelivery.be, hierna kortweg de website genoemd, is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

JazzDelivery besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan JazzDelivery niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal JazzDelivery de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op “contact” in de navigatiebalk. JazzDelivery spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. JazzDelivery kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. JazzDelivery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van persoonsgegevens

JazzDelivery hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. JazzDelivery geeft u daarbij de volgende garanties: Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren; De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling; U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site. Ga voor verdere informatie naar de contact-pagina; JazzDelivery treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Deze site kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website kan u worden doorverwezen met (hyper)links naar andere websites van leveranciers, partners of andere organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. JazzDelivery beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. JazzDelivery aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de site. Ga voor verdere informatie naar de contact-pagina. Hij zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Dienstverlening

De website heeft als doel u als bezoeker zo goed mogelijk te informeren betreffende de volledige JazzDelivery dienstverlening. JazzDelivery besteedt veel aandacht en zorg aan de op deze website verleende infopagina’s en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Wegens de constante evolutie van wetgevingen en procedures kan JazzDelivery niet garanderen dat mogelijke onvolledige of incorrecte informatie alsnog vertrekt wordt. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite. Ga voor verdere informatie naar de contact-pagina. De verscheidene infopagina’s aanwezig op de website worden voor u geïllustreerd met talrijk fotomateriaal. De eigenschappen en kleurtonen van dit fotomateriaal is sterk afhankelijk van uw computer en schermresolutie van uw beeldscherm.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. Ga voor verdere informatie naar de contact-pagina. JazzDelivery behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.